Tibetkomissionen: http://tibetkommissionen.dk/

Tibetkomissionens første rapport består af 5 bind som kan downloades her: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2017/tibetkommissionen-har-afgivet-sin-beretning
Mine kommentarer til bind 1 af den første Tibetkommissions rapport:
Ved gennemlæsning af Tibetkomissionens rapport har jeg undervejs fremhævet passager som jeg finder ekstra bemærkelsesværdige. Det er disse passager jeg gengiver og kommenterer.
Jeg har fjernet bindestreger i teksten som får teksten til at se underlig ud andre steder end i den oprindelige rapport.
God fornøjelse.Bind 1

Kapitel 2

Kommissionsundersøgelsens resultat
Læs hele kapitlet side 19-24. Kommissionen opsummerer og konkluderer.


2.1 Vedrørende besøget i 2012
For at besvarelse spørgsmålet om hvordan det mon kunne gå til at Politiet agerede som de gjorde:
“Kommissionen har i sin bevisbedømmelse lagt til grund, at der op til besøget i Udenrigsministeriet var en bevidsthed om og en fokus på de kinesiske bekymringer for demonstrationer og betydningen af, at besøget blev en succes. Dette bidrog til en stemning, der via PET forplantede sig til Københavns Politi blandt andet gennem gentagen videregivelse af informationer om de kinesiske bekymringer for demonstrationer, uden at formålet med denne videregivelse blev oplyst.”

Lidt længere nede står der:
“Det er kommissionens vurdering, at den generelle ordre om, at demonstranter ikke måtte være synlige for den kinesiske delegation, var i strid med beskyttelsen af for-samlings- og ytringsfriheden i grundlovens § 77 og § 79 og EMRK artikel 10 og 11 såvel som politiloven, og dermed klart ulovlig. Endvidere blev der i Københavns Politi i en række konkrete tilfælde afgivet og udført ordrer uden hjemmel i politiloven. Beslutningen om at afskærme demonstrationen på Højbro Plads samt fratagelsen af flag var tillige i strid med beskyttelsen af forsamlings- og ytringsfriheden i grundlo-ven og EMRK.”

En meget klar afgørelse.

Mht hvem der kan stilles til et retligt ansvar skriver kommissionen:

“Kommissionen har ved sin undersøgelse fundet, at der ikke er grundlag for at antage, at ministre eller ansatte på noget niveau i Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Statsministeriet eller Hofmarskallatet og ej heller den øverste ledelse i Københavns Politi, PET og Rigspolitiet havde kendskab til generelle eller konkrete ordrer i Kø-benhavns Politi....“

I foråret 2018 fandt journalister ud af, at hverken UM eller SM har afleveret de materiale de skulle, så det er helt sikkert en konklusion der bliver taget op igen. Ministerierne, Københavns Politi, PET og Rigspolitiet har et moralsk ansvar, så meget ved vi dog indtil videre. Justitsministeriet og Københavns Politi igen og igen afvist der var noget galt selvom demonstranter kunne fremvise video der viser det modsatte. Når man læser kommissionens rapport igennem står det klart at Ministerierne, Københavns Politi, PET og Rigspolitiet ikke forholder sig til den virkelige verden men kun forholder sig til kollegaer og deres egen lille administrative verdensorden at skjule deres egen skyld i Tibetsagen eller forsøge at klamre sig til de offentlige stillinger så længe som muligt.

Kommissionen mener der er et disciplinært ansvar hos Claus Hjelm Olsen (CHO) og Andrew Jerome Henrik Oryé (AJHO) , begge fra Københavns Politi. Desuden blive Mogens Norup Lauridsen (MNL) kritiseret for ikke at følge op på om strategien for besøget blev efterlevet. Jeg tror MNL vendt det blinde øje til så andre kunne lave det beskidte arbejde. CHO og MNL er kolleger igennem mange år.


2.2 Vedrørende besøget i 2013
“Kommissionen har vurderet, at demonstrationerne havde til hensigt at formidle et politisk budskab og nød beskyttelse efter reglerne om forsamlings- og ytringsfrihed i grundloven og EMRK. Ordrerne og politiets ageren i overensstemmelse hermed havde derfor ikke hjemmel i politiloven, og de konkrete ordrer og udførelsen heraf vedrørende afskærming af personer, der ønskede at ytre sig kritisk over for Kina, var tillige klart ulovlige på samme måde som under besøget i 2012.“

Denne passage er klar. Politiet har klokket i det. Senere følger dette afsnit:

“Kommissionen har ikke fundet, at der er fornødent grundlag for at søge et disciplinært ansvar gjort gældende overfor enkeltpersoner ansat i eller uden for Køben-havns Politi.”

Hvordan kan ingen stilles til regnskab når kommissionen har skrevet Politiet har klokket i det? Giver ingen mening.2.3 Vedrørende besøget i 2014
Politiet frifindes helt.Kapitel 3
Kommissionens sammenfatning og vurdering af det faktiske forløb


3.1.1.3 Københavns Politis operationsbefalinger
Den operationsbefaling som der har været så mege fokus på, bliver til på baggrund af en række stabsmøder i Københavns Politi:

"Operationel leder, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen, Københavns Politi, har forklaret, at arkitekttegningen til operationsbefalingen blev udført på det indledende stabsmøde. Det var OPA-medarbejderen, politiassistent Michael Dekker Poulsen, der begyndte at skrive. Michael Dekker Poulsen deltog i stabsmøderne og skrev operationsbefalingen ud fra sine notater fra stabsmøderne. Michael Dekker Poulsen og han havde en intern kommunikation om operationsbefalingen.”

Operationsbefaling har kunnet læses af Københavns Politi, PET og Rigspolitiet på den såkaldte Beredskabsportal. Med andre ord har enhver i Politiet kunnet gå ind på portalen og finde dokumentet.
Operationsbefalingen har eksisteret i forskellige udgaver, ligesom når man selv arbejder på dokumenter.

Mht 2. udgave af operationsbefalingen:
Side 37 er der information om hvornår en af de omtalte passager i operationsbefalingen opstod.

"3.0 Udførelsen.
Manøvreide:
...
• ...
• Politiaktion 04-01 foretager patruljering/opklaring ved objekter og eskor-
teruter, og sikrer at evt. demonstranter ikke kan ses fra eskorten og objek-
ter, ligesom de ej heller skal have mulighed for at bringe sig i en position
som er synlig fra eskorteruten og objekter.”


Om 2. udgave af operationsbefaling siger Politiassistent Michael Dekker Poulsen, Københavns Politi, side 39:
“at meningen med tilføjelsen i operationsbefalingens pkt. 3.0 om udførelsen var, at man skulle kunne komme sikkert ad eskorteruten og frem til objekterne uden at blive forstyrret. At demonstranter ikke måtte kunne ses, betyder, at det skulle meddeles til KSN, hvis der var demonstranter på ruten. Det gjaldt demonstranter både langs ruten og ved objekterne. Han hæftede sig ikke ved det dengang, men i dag ser det usædvanligt ud. Afsnittet er formuleret af ham, men indholdet må være noget, han har trukket ud af en samtale på et stabsmøde eller fået at vide, at han skulle skrive ind. Han har ikke set lignende formuleringer i andre operationsbefalinger. PET blander sig ikke i det rent operationelle, der drøftes på stabsmøder, og han har der-for svært ved at forestille sig, at det er kommet fra PET. Det må komme fra operationsledelsen i Københavns Politi, det vil sige Mogens Norup Lauridsen eller Claus Hjelm Olsen,”

Claus Hjelm Olsen er ikke enig:
“Operationel leder, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen, Københavns Politi, har for-klaret, at ændringerne i 2. udgaven af operationsbefalingen sagtens kan stamme fra ny viden. Han vil tro, at det er Michael Dekker Poulsen, der har forfattet det og skre-vet tilføjelserne i afsnittet om manøvreideen ind, og at han har fået input herom fra PET. Det er ikke ham, der har givet input til Michael Dekker Poulsen. Han har ikke hæftet sig ved formuleringen tidligere.”3.1.1.4 Københavns Politis taktiske befalinger
De taktiske befalinger er interessante, fordi det her står direkte at bannere og demonstranter ikke må kunne ses:

Taktisk befaling for politiaktion 04-01, Opklaring/sektorpatrulje
“2.0 OPGAVE Politiaktion 04-01 foretager patruljering/opklaring ved objekter og eskorteruter, og sikrer at evt. banner, demonstranter ikke kan ses fra eskorten og objekter, ligesom de ej heller skal have mulighed for at bringe sig i en position, som er synlig fra eskorteruten og objekter.
Politiaktionen arbejder i tæt samarbejde med 07-09 Rosenborg, 08-01 Eskorte og 27-01AKS/opklaring eskorte og maritim overvågning.
...
3.1 SAMLET PLAN
...
Patruljerne skal specielt holde øje med evt. demonstrationer, forsamling af per-
soner, happenings på eskorteruterne eller i nærheden af objekterne. Hvis man
støder på sådanne kontaktes Lima, som videregiver oplysningerne til KSN.
Det er vigtigt at man får informationerne videregivet hurtigst muligt, således at
man kan finde alternative ruter, fjerne folk, skærme folk af mm.
Det er Lima som bestemmer om man skal tage kontakt til evt. demonstranter
eller ej efter aftale med KSN.
Vigtigt at der holdes øje med broer, høje bygninger, statuer mm. hvor man kan
smide et banner ud fra eller kaste genstande mod kortege eller deltagere.”

Hvem er så den begavelse der har lavet denne befaling? Det er Mikkel Kildskov Brogaard. Side 47.

“Indsatsleder, politikommissær Mikkel Kildskov Brogaard, Københavns Politi, har forklaret, at han har udarbejdet den taktiske befaling for politiaktion 04-01, 1. udg., 10. juni 2012, som er eneste udgave, uden bistand fra Lars-Ole Karlsen og på baggrund af den operationsbefaling, der var udarbejdet 10. juni 2012.”

På samme side, en interessant udtalelse fra Michael Dekker Poulsen om ordet “banner”:

“Politiassistent Michael Dekker Poulsen, Københavns Politi, OPA, har forklaret, at han ikke ved, hvorfor ordet ”banner” er tilføjet i forhold til det, der er anført i operati-onsbefalingen. Han bemærkede det ikke i 2012. Han drøftede ikke med Mikkel Kild-skov Brogaard, at ”banner” var tilføjet. Han erindrer heller ikke at have talt med Claus Hjelm Olsen om det. Han ved ikke, om det er normalt med en sådan tilføjelse.
Det lå over hele operationen, at demonstranter ikke måtte være synlige. Det vidste alle. Det var i hvert fald den stemning, der var over det hele. Han kan ikke sige, hvor-fra denne stemning stammede.”3.1.1.5 Kommissionens vurdering
Læs hele afsnittet. Her er et par highlights.


Side 52:
“Det kan efter forklaring fra flere, herunder politiassistent Michael Dekker Poulsen, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og vicepolitiinspektør Peter Olesen Dahl, lægges til grund, at politiassistent Michael Dekker Poulsen, Københavns Politi, OPA, har udarbejdet operationsbefalingen på grundlag af PETs trusselsvurdering og anbefaling, oplysninger, han har modtaget under stabsmøder, og input fra PET, og at han løbende har forelagt udkast til operationsbefalingen for Claus Hjelm Olsen, der var ansvarlig for den operationelle planlægning. I disse udkast var ændringerne marke-ret med en streg.”


Side 53:
“Det kan herefter lægges til grund, at der er givet en generel ordre internt i Køben-havns Politi om at sikre den kinesiske præsident mod synet af demonstranter, at vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen som operationelt ansvarlig havde kendskab til ordren, og at også en række politifolk under Claus Hjelm Olsen såvel som KF 0764, PET, havde viden om den generelle ordre.”
3.1.2 Politiets angeren på gaden


3.1.2.1 Briefinger på dagen
Hvad er der blevet sagt ved diverse briefinger? Om en briefing i 2012, side 55:

“Operationsleder i KSN, politikommissær Mads Erik Rabitz Firlings, Københavns Politi, har over for Den Uafhængige Politiklagemyndighed forklaret, at det under en briefing blev sagt, at den kinesiske delegation ikke ønskede at se demonstranter og lignende. Det blev sagt, at PET havde fået at vide via Udenrigsministeriet, at det kunne få store konsekvenser, hvis delegationen blev forulempet, og at man var meget følsom over for aktivister, der var imod arrangementet, f.eks. Falun Gong og Tibetaktivister. Han er meget sikker på, at det var ordlyden. Han husker ikke, om det var under briefin-gen for personalet i KSN, og han er i tvivl om det var i 2012 eller 2013”

3.1.2.2 De enkelte episoder
Fra side 57. Læs det hele, men igen, her et par higlights:

Side 76:
“Det kan efter forklaringerne fra delingsfører, politikommissær Peter Mikael Spanggaard, der underbygges af forklaringer fra blandt andre politiassistenterne Martin Espersen og Søren Bondgaard lægges til grund, at central indsatsleder, politikommissær Andrew Jerome Henrik Oryé efter aftale med KSNleder, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen gav ordre om at køre Golf-bilerne ind forandemonstranterne, når kortegen skulle passere, således at demonstrationen på Højbro Plads ikke var synlig. Det kan endvidere lægges til grund, at ordren blev videregivet til gruppeføre-ren for Delta 11-02, politiassistent Søren Bondgaard”


3.1.2.3 Kommissionens vurdering
Side 77:
“Det kan herefter lægges til grund, at Københavns Politi efter ordre fra central indsatsleder, politikommissær Andrew Jerome Henrik Oryé og operationel leder, KSN-leder, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen forhindrede demonstranter i at være synlige for den kinesiske præsident, og at det ikke i de nævnte tilfælde skete på bag-grund af en vurdering af, at de pågældende udgjorde en sikkerhedsrisiko, hvorved bemærkes, at der ikke i det foreliggende materiale er grundlag for at antage, at de-monstranterne udgjorde en sikkerhedsrisiko”3.1.3 Planlægningen af den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i Danmark 14.-16. juni 2012

I dette afsnit forsøger kommissionen af kortlægge de møder der har været mht planlægningen.

3.1.3.2 Mødeaktiviteter mv. under planlægningen af det kinesiske præsidentbesøg

Side 89.
Det indledende stabsmøde i Københavns Politi fredag, den 11. maj 2012 kl. 13.00

“Strategisk leder, politiinspektør Mogens Norup Lauridsen, Københavns Politi, har forklaret, ....Det var stort set PETs møde, da ingen andre rigtig vidste noget på dette tidspunkt. PET orienterede om det faktuelle, og det var nær-mest kun datoerne for besøget. Der var gætterier om opholdssted og program, men intet konkret. Desuden delte PET nogle stærke bekymringer med Københavns Po-liti. Den første bekymring vedrørte, at kineserne ville være meget sarte med hensyn til demonstrationer. Det blev sagt i forlængelse af, at PET oplyste om det forventede trusselsniveau. Kinesernes bekymringer overfor demonstrationer var velkendte og gav ikke anledning til drøftelser. PET gav ikke udtryk for, at de i denne forbindelse forventede noget særligt af Københavns Politi, hverken direkte eller indirekte. For-muleringen ”tabe ansigt” er muligvis anvendt af PET på mødet, men han husker det ikke. Han har hørt udtrykket før. Den anden bekymring, PET nævnte, var, at det var vigtigt for Danmark, at det blev et godt besøg, ikke mindst af økonomiske grunde.
Han husker ikke, om tallet 20 mia. kr. var fremme, men det blev nævnt, at det havde en enormt stor betydning for Danmarks fremtidige økonomi, at det blev et vellyk-ket besøg. Han husker ikke, at det blev nævnt, at man risikerede, at kineserne rejste hjem, hvis de så et tibetansk flag, eller andre mulige konsekvenser. I givet fald ville han kunne huske det, for politiet kan jo aldrig garantere, at der ikke vil dukke et flag op eller lignende.”

Side 90, om formuleringen ‘at tabe ansigt’:
“Politikommissær Claus Rønnegaard, Københavns Politi, der blev afløst af politikommissær Andrew Jerome Henrik Oryé som central indsatsleder, har forklaret...Der kom en eller to fra PET. Det var KF 0764, 0765 og/eller KF 0766, men han kan ikke sige hvem. PET sagde, at han eller de kom direkte fra et møde i et ministerium. Det var hans indtryk, at det var Udenrigsministeriet eller Statsministeriet. PET sagde lidt om det foreløbige program og senere noget om trusselsvurderingen. Han lyttede efter oplysninger om ekstremisme og terror, men det, sagde PET meget hurtigt, at der ikke var. Derimod sagde PET, at man skulle være meget opmærksom på, at kineserne var bange for at ”tabe ansigt”. Det var den vending, der blev brugt. Det har efter hans opfattelse ikke noget med en trusselsvurdering at gøre. PET sagde ikke noget om, hvad betydningen af at ”tabe ansigt” var, og hvilken betydning det skulle have for den politimæssige indsats. Han ved ikke, hvor PET havde udtrykket fra, men det er hans indtryk, at det var en ordlyd, der var taget direkte ud af en anden kontekst. Københavns Politi kunne ikke bruge PETs oplysning til noget. Ingen er interesseret i at tabe ansigt. For ham kunne oplysningen betyde, at de skulle sørge for at være pænt uniformeret og se ordentlige ud. Der blev ikke talt om, at præsidenten skulle skærmes over for demonstranter eller om flag og symboler. Tallet 20 mia. kr. og at man risikerede, at kineserne rejste hjem, hvis de så et tibetansk flag eller blev krænket, blev ikke nævnt. Mødet blev udskudt en dag, fordi PET først skulle have udarbejdet en trusselsvurdering, men han mener ikke, at der forelå skriftligt materiale fra PET til brug for mødet.”

Side 98:
“Møde mandag, den 21. maj 2012 mellem departementschef Claus Grube og viceudenrigsminister Song TaoUdenrigsministeriets departementschef Claus Grube afholdt den 21. maj 2012 i København et møde med den kinesiske viceudenrigsminister Song Tao. Til brug for mødet havde chefkonsulent i Udenrigsministeriet, Nis Lauge Gellert, den 18. maj 2012 til Claus Grube fremsendt forskelligt materiale, blandt andet den danske ambassade i Beijings narrativ af 16. maj 2012.
Den følgende dag kl. 22.39 sendte Nis Lauge Gellert en mail til en række medarbejdere i Udenrigsministeriet og til Statsministeriet med et referat af mødet den 21. maj 2012. Af mailen fremgår blandt andet, at der var kinesisk tiltro til dansk håndtering af sikkerhed, men:
”Det var dog vigtigt at foretage alle de nødvendige forberedelser for at sikre et succesfuldt statsbesøg. Det var afgørende at undgå afbrydelser/forstyrrelser (’disruptions’) på nært hold samt anvendelse af megafoner. Der måtte ikke kun-ne stilles den mindste tvivl om, at man gennem hele besøget fuldt ud kunne be-skytte hele delegationen. Departementschefen svarede, at han havde været i kontakt med sine kollegaer i alle berørte ministerier og styrelser, der nu arbejdede hårdt for et vellykket be- søg. Danmark og Kina havde et godt bilateralt forhold og et værdifuldt strategisk partnerskab. Mht. spørgsmål relateret til sikkerhed, havde Departementschefen selv bragt statsbesøget op i de kompetente nationale fora og henledt relevante myndig- heders opmærksomhed herpå, herunder Politiet og Justitsministeriet. Alle var således fuldt opmærksomme på at få de fornødne sikkerhedsarrangementer på plads i forbindelse med statsbesøget. ...”

Kunne være spændende at finde ud af nøjagtigt hvad Claus Grube har sagt til relevante myndigheder.

Side 109:
“Vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsens mail af 6. juni 2012
PET havde i mail af 5. juni 2012 fremsendt anbefaling med trusselsvurdering og programskitse for besøget til Københavns Politi, hvor mailen blev videresendt internt den 6. juni 2012 til blandt andre politiinspektør Mogens Norup Lauridsen og vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen, som samme dag videresendte mailen til ”KBH FP Logistik” med bemærkning om, at han troede, at det var vigtigt, at vi

”gør os stærke på flankerne så vi kan forhindre alt for mange Falungong eller hvad de hedder og så Fri Tibet folk.””

Det er det mind-set Københavns Politi har haft under besøgerne fra Kina. Foruroligende.Vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsens briefing af indsatslederne i Københavns Politi, Gedestalden tirsdag, den 12. juni 2012 kl. 11.00

Side 111:
“Indsatsleder for politiaktion 02-11, Mobil bevogtning/Bevogtningsreserve, vicepolitikommissær Henrik Brix Søndergaard, Københavns Politi, har forklaret, at en repræsentant for PET formentlig deltog i briefingen. Claus Hjelm Olsen gennemgik operationsbefalingen og den samlede manøvreide. Han husker ikke, om Claus Hjelm Olsen læste direkte op fra operationsbefalingen, eller om han kunne det hele udenad. Han havde selv på forhånd gjort sig bekendt med indholdet, muligvis via Beredskabsporta-len. Han mener, at Claus Hjelm Olsen talte om at skærme præsidenten for demonstranter, og at han sagde, at præsidenten ikke skulle se demonstrationer. Han sagde tydeligt, at flag skulle fratages. Det er han helt overbevist om. Der er ikke tale om en erindringsforskydning. Det var en befaling og ikke til diskussion. Sådan er det ved større politiaktioner. Der er i sådanne situationer et militaristisk system. Det var en ordre, der skulle følges. Der blev ikke på dette møde stillet spørgsmål til lovligheden. Han husker det ikke, men tror ikke, at der var andre end Claus Hjelm Olsen, der tog ordet. Han husker ikke, at Andrew Jerome Henrik Oryé sagde noget. Claus Hjelm Olsen nævnte også, at kineserne ikke ville tabe ansigt, hvilket også var anført i operationsbefalingen. I store politiaktioner som denne er politiet under kommando, og de handler efter ordre. Hvis en politibetjent under en sådan aktion fratager en demonstrant et flag, er det, fordi betjenten har fået ordre til det.”

CHO har altså givet ordre om at flag skal fratages demonstranter.

Side 113-114:
“Vicepolitikommissær Erik Jack Pedersen, Rigspolitiet, har forklaret, at Mogens Norup Lauridsen kom og deltog lidt inde i mødet og gik igen efter 15-30 minutter. PETmedarbejderen gennemgik trusselsvurderingen, og Claus Hjelm Olsen gennemgik operationsbefalingen fra ende til anden. Hele atmosfæren bar præg af, at præsidenten skulle beskyttes mod nogle ting. Det blev også sagt, at præsidenten ikke måtte se demonstranter, men han husker ikke, at det blev sagt direkte, hvordan dette skulle ske.
Der var ikke tvivl om, at han skulle beskyttes mod at se demonstranter. Efter Claus Hjelm Olsens gennemgang uddybede PET trusselsvurderingen. PETmedarbejderen sagde, at det var meget afgørende, at præsidenten blev skærmet og ikke blev udsat for noget negativt. Som han forstod det, var det også for, at besøget skulle blive en succes. Konsekvenser, hvis det ikke lykkedes, blev ikke nævnt direkte. Et af succeskriterierne var, at præsidenten ikke så demonstranter.
Videre har vicepolitikommissær Erik Jack Pedersen forklaret, at den anmeldte demonstration på Højbro Plads var et problem, fordi demonstrationen var så tæt på ruten til Christiansborg Slot, og at man ikke kunne undgå, at præsidenten kørte forbi. Der var på Claus Hjelm Olsens initiativ en bred drøftelse, der førte frem til, at demonstrationen skulle dækkes af med to store politibusser, der skulle køre frem foran demonstrationen i det øjeblik, præsidenten passerede. Det blev på dagen til fire transitter, men formålet var det samme: At præsidenten ikke måtte se, hvad der foregik bagved. Det var hans indtryk, at ideen kom fra en af indsatslederne. Han husker ikke, om Mogens Norup Lauridsen var til stede under denne ret sene del af mødet.
Andrew Jerome Henrik Oryé var der og Claus Hjelm Olsen, Mogens Bendiks Knudsen og de to PET-folk eller repræsentanterne fra henholdsvis PET og Udenrigsministeriet. Ingen virkede, som om de havde det dårligt med projektet. Han husker ikke, at det under briefingen blev diskuteret, om det, der blev besluttet, var lovligt. Da han kom hjem fra briefingen i Gedestalden, nævnte han beslutningen om at køre busserne frem for sin chef, vicepolitiinspektør Per Jensen og politikommissær Jakob Kristensen. Han husker ikke deres reaktion. Der var vist ikke den store reaktion. Han gjorde ikke mere ved det. Han regnede med, at trusselsvurderingen og manøvreideen var tygget igennem af Københavns Politis jurister.”

Her står direkte at demonstrationen skulle afskærmes. Der var åbenbart ikke andre der synes det ikke var problematisk. Hvis det er mentaliteten hos Politiet så er der mange ansatte i politiet der bør fyres.

Side 119: Vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsens mail af 14. juni 2012 kl. 10.45 til vicepolitikommissær Lars-Ole Lindholm Karlsen og vicepolitikommissær Mikkel Kildskov Brogaard
”... Jeg har kun et håb og det er jer to. Det her stiller langt større udfordringer til jer i og med I har den vigtigste opgave af dem alle, nemlig at spotte og forhindre utilsigtede demonstrationer, happenings mv. I må virkelig pæppe dem op så de er super skarpe når præsidenten er på køretur. Vi tåler simpelthen ikke dumme situationer. Skal vi redde lidt bedre økonomiske vilkår til nationen og måske deraf et dryp til politiet, ligger det på jeres skuldre. Jeg tror på at I to gør en forskel....”

Kvalmende og direkte ulovligt.

Side 122:
Politiassistent Michael Dekker Poulsen om en samtale med konsulent KF 0764, PET
Politiassistent Michael Dekker Poulsen, Københavns Politi, OPA, har både til Den Uaf-hængige Politiklagemyndighed og til kommissionen forklaret, at han på et tidspunkt kontaktede KF 0764 pr. sms og spurgte, om der var noget nyt. Han vidste, at KF 0764 havde været til møde i Udenrigsministeriet. KF 0764 sms’ede tilbage: ”Jeg har noget. Det tager vi over telefonen.” KF 0764 ringede ham op senere og oplyste, at han på et møde i Udenrigsministeriet havde fået at vide, at ”nu kom de”, og at der skulle underskrives aftaler for 20 mia. kr. KF 0764 sagde også, at hvis de så et tibetansk flag eller blev krænket, kunne man godt regne med, at de ville tage hjem igen. Telefonsamtalen med KF 0764 fandt sted relativt sent i forløbet. Det var efter udarbejdelsen af 1. udgave af operationsbefalingen, dateret 10. maj 2012. Han fik ikke at vide, hvor i Udenrigsministeriet KF 0764 havde været til møde, men det var samme dag som telefonsamtalen, og oplysningerne gav et billede af, hvad der var vigtigt for medarbejderne i Udenrigsministeriet. Han bad ikke KF 0764 om at få oplysningen skriftligt....”

KF 0764 presser her Københavns Politi. PET er Kinas højre hånd.3.1.3.3 Kommissionens vurdering
Side 124:
“...Det kan således lægges til grund, at der i planlægningsfasen i Udenrigsministeriets Protokol og ASI-kontoret og i Statsministeriet var en bevidsthed om og en fokus på de kinesiske bekymringer og betydningen af, at besøget blev en succes. Denne fokus bidrog til en stemning, der forplantede sig via PET til Københavns Politi blandt andet gennem gentagen videregivelse af informationer om de kinesiske bekymringer...”

Side 125:
“Vicepolitikommissær Erik Jack Pedersens forklaring om briefingen i Gedestalden vedrørende Højbro Plads understøttes til dels af vicepolitikommissær Henrik Brix Sørensens forklaring om, at håndtering af demonstranters synlighed og flag blev særligt omtalt, men den har ikke kunnet bekræftes af vicepolitiinspektør Per Jensen og politikommissær Jakob Kristensen, begge Rigspolitiet, eller de øvrige deltagere i briefingen. Kommissionen lægger derfor til grund, at vicepolitiinspektør Per Jensen eller politikommissær Jakob Kristensen ikke blev orienteret af Erik Jack Pedersen og derfor ikke var bekendte med den generelle ordre om, at demonstrationer ikke måtte være synlige.”3.1.4 Forløbet under og vedrørende besvarelserne til Folketingets Retsudvalg

3.1.4.1 Proceduren for besvarelse af forespørgsler fra Folketingets Retsudvalg til Justitsministeriet

Side 130:
“Kontorchef Carsten Madsen, Justitsministeriet, Politikontoret, .....I Politikontoret kontrollerede de altid, om svaret i Rigspolitiets bidrag gav mening og dækkede det, der blev spurgt om. Der var ingen forhåndsformodning for, at der stod noget forkert. Som udgangs-punkt blev svarets indhold lagt til grund. Denne holdning ændrede sig ikke i hans tid i Politikontoret, i hvert fald ikke i relation til denne sag. Politikontoret kontrollerede ikke de faktiske oplysninger, der kom fra Rigspolitiet og Københavns Politi, medmindre der var noget, der stak ud.”


Dette er en beskrivelse af en ualmindelig dum arbejdsprocedure og et eksempel på hvor lidt tankerne ligger på at orientere sig til den virkelige verden udenfor UMs mure. Der er ingen faktatjek. Det kan være een af forklaringerne til at selv om demonstranter, deriblandt mig selv, kunne fremvise fakta i form af video og journalister skrev mange artikler på baggrund af videoer og fotos, så er der åbenbart ingen embedsmænd i ministerierne der har tænkt på at sammenholde Politiets forklaringer med vores beviser. Selv i samråd har for eksempel Morten Bødskov afvist der var noget galt. Der er klart han siger det når JM ikke tager fakta i betragtning......Bortset fra at selvfølgelig har Morten Bødskov og resten af Thorningregeringen set de videoer og billeder vi har fremvist. Thorningregeringen forsøgte bare at skjule sig bag procedurer og embedsmænd uden rygrad.


3.1.4.2 Folketingets Retsudvalgs spørgsmål 865, 875-880 og samrådsspørgsmål BL-BN
Side 133:
Vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsens redegørelse og politikommissær Andrew Jerome Henrik Oryés udtalelse af 19. juni 2012 vedrørende Højbro Plads “...heri skrev Andrew Jerome Henrik Oryé, at

”Demonstrationen på Højbro Plads satte sig i bevægelse da Dronningens kortege ankom umiddelbart før præsidentens. De rykkede frem i ”en bred front”. De fire gruppevogne blev kaldt frem, hvorefter demonstrationen standsede deres fremrykning...””

Ikke rigtigt.

Samme melodi på side 134, denne gang fra CHO:
“...For at forhindre utilsigtede handlinger fra demonstranternes side, blev delin-
gens gruppevogne opstillet foran demonstranterne for derved at afskære dem
muligheden for at rykke længere frem. En handling der er udlagt som er for-
søg på at skærme præsidenten for demonstranterne, men som alene er en tak-
tisk handling for at skabe sikkerhed og ro...”

Ikke rigtigt - for at sige det mildt.

Side 139:
Politiassistent Lise Zacho Møllers notits af 28. juni 2012
Afsnittet handler om visitationen af Jennifer Luna Pedersen.
På side 140:
“Politiassistent Lise Zacho Møller, Københavns Politi, der var en del af føringselementet i Delta 11-02 under politiaktion 02-11, Mobil bevogtning/Bevogtningsreserve, har til Den Uafhængige Politiklagemyndighed forklaret, at Andrew Jerome Henrik Oryé bad hende udfærdige en notits, hvor hun faktisk ikke nævnte, at hun havde sigtet Jennifer Luna Pedersen for lov om euforiserende stoffer, og at Andrew Jerome Henrik Oryé i en telefonsamtale havde sagt, at hun skulle skrive så lidt så muligt, således at hun bare skulle skrive, at kvinden blev visiteret af sikkerhedsmæssige årsager.”

Igen noget der belaster AJHO.

Side 153:
De umiddelbare reaktioner på Justitsministerens svar til Retsudvalget den 15. og 16. august 2012
Justitsminister Morten Bødskov havde besvaret Retsudvalgets spørgsmål 865 og 875-880. Støttekomiteen for Tibet havde derefter udsendt en pressemeddelelse med En gennemgang af hændelserne i juni, dertil siger Morten Bødskov:

“Justitsminister Morten Bødskov har forklaret, at han ikke erindrer at have set mailen fra Støttekomitéen for Tibet. Der var mange borgerhenvendelser, især på udlændingeområdet. De kom i en bunke på 5-10 cm ind på hans bord hver anden dag, vil han tro, og han øjede dem hurtigt igennem. Som justitsminister foretog han hverken sagsbehandling eller visitation. Henvendelserne ville som standardprocedure blive visiteret direkte til det relevante kontor, og det var hans forventning, at henvendelserne ville blive sagsbehandlet i det pågældende kontor. Det var derfor, de blev sendt til det pågældende kontor. Han erindrer ikke, om han dengang blev bekendt med presseomtalen. Han husker ikke, om presseomtalen og mailen fra Støttekomitéen for Tibet gav anledning til overvejelser i Justitsministeriet. Han husker som det eneste fra den periode, at han under samrådstalen henviste til, at sådanne klager skal behandles i klagesystemet.”

MB erindrer ikke noget som helst. Hvor belejligt for ham.

Side 154-155:
Flere folk uden hukommelse:
“Kontorchef Carsten Madsen, Justitsministeriets Politikontor, har forklaret, at han er ret sikker på, at presseomtalen ikke gav anledning til en drøftelse med ministeren. Han husker ikke Støttekomitéen for Tibets henvendelse lige efter samrådet. Han husker ikke, at oplysningerne i mailen og pressemeddelelsen, herunder om, at det allerede kl. 18.00 var oplyst, at busserne ville blive kørt frem, gav anledning i Justitsministeriet til at overveje, om der var givet forkerte svar til Retsudvalget. Det var ikke usædvanligt, at folk havde en anden opfattelse af situationen end politiet. Justitsministeriet havde ingen grund til at tro, at Københavns Politis oplysninger var forkerte, og det præcise forløb måtte afklares i de relevante klageorganer. Det overordnede formål med samrådet var, om der var en generel instruks, og det var efter Justitsministeriets opfattelse ikke tilfældet.

Chefkonsulent Anne Berg Mansfeld-Giese, Justitsministeriets Politikontor, har forklaret, at hun ikke husker at have haft med Støttekomitéen for Tibets mail til justitsministeren og pressemeddelelse af 16. august 2012 at gøre. Det var ikke usædvanligt, at der var divergerende opfattelser af den samme situation, og det kunne være tilfældet her.”3.1.4.3 Folketingets Retsudvalgs spørgsmål 1119-1121

Side 156:
Vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsens udtalelse af 2. oktober 2012 blandt andet om Højbro Plads
“...Vicepolitiinspektør Peter Olesen Dahl videresendte samme dag mailen til vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og bad ham svare endnu en gang i

”(sagen der aldrig vil dø) - ... vi skulle jo nødig ændre den røde tråd der har været der fra starten.”


Side 157:
3.1.4.4 Om flag og Justitsministeriets redegørelse af 26. juni 2013 til Folketingets Retsudvalg
"Københavns Politi afviste den 17. oktober 2012 at indbringe lovligheden af beslaglæggelsen af nogle tibetanske flag for retten. Afgørelsen var begrundet med, at der ikke var oplysninger i politiets systemer om de påståede beslaglæggelser. Advokat Claus Bonnez klagede over denne afgørelse til Statsadvokaten for København, der den 6. februar 2013 anmodede Københavns Politi om nærmere at undersøge en oplysning fra vicepolitikommissær Michael Schwarz’ orientering til formanden for Støttekomitéen for Tibet, Anders Højmark Andersen, om kendskab til beslaglæggelse af tibetanske flag under det kinesiske statsbesøg.

Vicepolitikommissær Michael Schwarz, Københavns Politi, afgav derefter den 22. februar 2013 en udtalelse om, at han, da han modtog en forespørgsel i juli måned 2012, indhentede en bekræftelse fra Indelederkontoret på Station Amager på, at der havde ligget flag, men at flagene formentlig var blevet destrueret, da ejerne ikke havde hentet dem inden 8 dage, hvilket han orienterede spørgeren om.”


Side 163:
3.1.4.6 Københavns Byrets dom af 18. februar 2014
“Københavns Politi anmodede Kammeradvokaten om at føre sagen i landsretten. Til brug for sagens behandling i landsretten sendte senioranklager Klaus Pedersen en række dokumenter til Kammeradvokaten, herunder operationsbefalingen, som han havde modtaget til brug for byretssagen, jf. afsnit 3.1.4.13.”

Senioranklageren må dermed have haft operationsbefalingen i nogen tid før materialerne blev indsendt og har kendt til indholdet.3.1.4.7 Folketingets Retsudvalgs spørgsmål 650 og samrådsspørgsmål AC
“...
Politidirektør Thorkild Fogdes udtalelser af 12. marts 2014 vedrørende spørgsmål 650 og samrådsspørgsmål AC

Politiassistent Jeppe Syrach Bomholt, Københavns Politi, svarede i en mail den 6. marts 2014:
”...
Forholdsordren på dagen var, at demoen på Højbro Plads skulle blive dér, og at
der under ingen omstændigheder måtte være pro-tibet demonstranter med ti-
betanske flag ved Prins Jørgens gård....”

Side 168:
“Senioranklager Klaus Pedersen, Københavns Politis Ledelsessekretariat, har forklaret, at Mogens Norup Lauridsen i sit forslag til ændringer i bidraget til spørgsmål AC imødegik den kritik, der havde været af, at de forhåndsudpegede demonstrationssteder lå for langt væk. Det var især et kritikpunkt under besøget i 2013. Han læste ikke Mogens Norup Lauridsens forslag om en tilføjelse som, at demonstranter ikke måtte være synlige under besøget i 2012.”

Jeg tror ikke et sekund på at Senioranklageren ikke har læst tilføjelsen nævnt i sidste sætning. Senioranklageren løber fra sit ansvar.3.1.4.10 Retsudvalgets spørgsmål 914-917
Nu kommer vi til ståhejet omkring politiets meldeblanketter og lydfiler. Det tog Politiet lang tid at få lyttet til lydfilerne med optagelser af politiets kommunikation under de forskellige demonstrationer. Jeg vil endda gå så langt til at sige at gennemlytningen bevidst er blevet syltet.
Meldeblanketter og lydfiler kommer ind i billedet i 10/4 2014.

Side 192:
“Kontorchef Anne Berg Mansfeld-Giese, Justitsministeriets Politikontor, har forklaret, at spørgsmålet om lydfiler kom op allerede under samrådet den 10. april 2014, fordi ministeren gav udtryk for, at man ikke kunne afvise, at der havde været enkelte episoder, hvor enkelte politifolk var gået for langt. Det var det, hun ønskede at orientere Thorkil Fogde om. Hun fik først at vide, at videregivelse af lydfilernes indhold højst sandsynligt ikke kunne lade sig gøre. Senere kunne det godt lade sig gøre, men det ville være teknisk vanskeligt og ressourcekrævende. Derefter kom der en løsningsmodel med meldeblanketter. Der var også principielle overvejelser om, hvorvidt det rejste spørgsmål om videregivelse af fortrolige oplysninger. I Justitsministeriet syntes de ikke, at løsningen med meldeblanketter var god, da den var for simpel. I hendes tid var Justitsministeriets holdning, at det var nærliggende, at Københavns Politi selv foretog en fuldstændig aflytning.”

Side 200. Her foreslår Esben Haugland at man lyver overfor Retsudvalget:

“Sekretariatschef Jesper Kofoed, Københavns Politi, skrev den 30. oktober 2014 til politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi, og orienterede ham om Justitsministeriets holdning til meldeblanketløsningen:
”EHs [Esben Haugland] grundlæggende holdning er den, at meldeblanketter er
internt materiale, som vi ikke bør sende i REU. I stedet bør vi anvende en løs-
ning, som tidligere har været anvendt (i forbindelse med 1 skriftligt materiale
så vidt jeg forstod), nemlig at vi siger, at de ikke kan få hverken meldeblanket-
ter eller radiokommunikation, men at vi har været det igennem uden at finde
noget ”problematisk”.”

På side 200 finder vi en vurdering af den samlede gennemlytnings som vil kræve 750 timer, cirka 6 mand fuld tid i en måned.

Side 210:
Den 29/4-2015 pålægger østre Landsret Politiet at udlevere lydoptagelserne fra 12/6-2012. På et eller andet tidspunkt derimellem får senioranklager Klaus Pedersen lyttet til materialet og sender derefter en mail til Centralledelsen hvori der blandt andet står:

“I relation til fratagelse af tibetanske flag er der imidlertid en enkelt sekvens den 15.6.12 kl. 20.04.15, hvor en patrulje spørger KSN: ”Skal vi tage flaget fra dem eller hvordan?” og KSN svarer: ”Ja, tag flaget fra dem.” Der er ikke yderligere om episoden, som formentligt omhandler det ene af de to par, der er sagsøgere, som på Christiansborg Slotsplads bliver kontaktet af politiet og fulgt over til demonstrationen på Højbro Plads. De har forklaret, at politiet tog flaget fra dem, og at de ikke fik det tilbage.
Derudover omtales de 4 golf‐biler, der bliver kørt ind mellem demonstrationen på Højbro Plads og Christiansborg Slotsplads, da den kinesiske delegation ankommer. Der gives i den forbindelse en melding til KSN, hvor der siges: ”Bilerne er på plads. De dækker af for demoen.” Denne udtalelse kan Claus Bonnez nok få en del ud af i relation til den nye sag, som han er i færd med at anlægge mod Københavns Politi (om at demonstranterne på Højbro Plads blev forhindret i at udøve deres rettighed til at demonstrere). Selv om vores udlægning hidtil har været, at bilerne blev kørt frem for at forhindre (skærme?) demonstranter i at løbe fra Højbro Plads mod slotspladsen. Man kan på baggrund af flere andre meldinger i forløbet om demonstranter med tibetanske flag udlæg-ge det sådan, at politiet generelt forsøgte at afskærme demonstranter med tibetanske flag fra den kinesiske delegation, så delegationen ikke fik mulighed for at se flagene.”

Nu er katten ude af sækken, og Retsudvalget underrettes, skandalen ruller nu for alvor.3.1.4.11 Om identifikation af politifolk, videomateriale fra Støttekomitéen for Tibet og Justitsministeriets orientering til Folketingets Retsudvalg af18. september 2015 om oplysninger på lydfiler

Side 206 er der oplysninger angående tilbageholdelsen af Homer i Kgs Have. I foråret 2014 prøver politiet af finde ud af hvem de politifolk var som tilbageholdte Homer og først 10/2 2015 kommer der svar fra to af dem, politiassistent Pelle Lykke Nielsen og politiassistent Jacob Møller Andersen.
At der skal gå så lang tid inden Politiet finder ud af hvilke personer det drejer sig om er et eksempel på hvad man kunne kalde korpsånd/bandementalitet. Politifolk holder sammen. Der er ikke nogen der angiver andre uanset hvad. Denne tankegang ses igennem hele Tibetsagen. Politiet vil ikke rette sig efter lovgivning de selv er ansat til at håndhæve. Loven gælder os andre, ikke Politiet.

På side 207 er et eksempel på hvordan Justitsministeriet sylter en henvendelse fra Støttekomiteen for Tibet:
Louise Falkenberg sender den 4/2-2015 en mail til Esben Haugland, Justitsministeriets Politikontor om at en henvendelse fra Støttekomitéen for Tibet som ikke er blevet besvaret. Mailen indholder links til videoer, altså bevismateriale.

3.1.4.14 Kommissionens vurdering
Hele afsnittet er værd at læse. På side 232-233 opsummerer Tibetkomissionen på information givet til Retsudvalget og generelt bliver Politiets svar haglet ned. Side 235 har et afsnit angående CHO og AJHO.

“Som konkluderet under afsnit 3.1.1.5 kan det lægges til grund, at vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen, Københavns Politi, og en lang række politifolk under ham, der deltog i aktionen, havde positiv viden om den generelle ordre, således også politikommissær Andrew Jerome Henrik Oryé. Det kan endvidere lægges til grund, at de to havde kendskab til, at der blev givet ordrer i konkrete situationer.”
3.2 Den kinesiske formand for National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference Yu Zhengshengs besøg i Danmark 4.-7. juni 2013

Et kapitel med særlig interesse for mig.

3.2.1.2 Københavns Politis operationsbefalinger
“De politimæssige opgaver i forbindelse med det officielle kinesiske besøg i 2013 blev i Københavns Politi tilrettelagt og gennemført med politiinspektør Mogens Norup Lauridsen som strategisk leder og vicepolitiinspektør Kim Lykke østergaard som operationel leder. Under Kim Lykke østergaard var en række indsatsledere, delingsførere og gruppeførere.”

3.2.1.3 Københavns Politis taktiske befalinger
Politiaktion 08-01, Eskorte
Denne taktiske befaling er skrevet af vicepolitikommissær Thomas Tarpgaard.
“1.1. Strategi
Det er den strategiske hensigt at politiet med baggrund i den aktuelle trusselsvurdering medvirker til besøgets gennemførelse, ved iværksættelse af en afpasset offensiv og fleksibel indsats, orienteret mod sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med besøget samt mod eventuelle demonstrationer.

2.0 Opgaven
At sikre at kørslen afvikles på en sikker og forsvarlig vis, samt sikre at program-
met kan afvikles planmæssigt og koordinere indsatsen med PET’s sikkerhedskoordinator og livvagter samt Folketingets protokol.
Det er ligeledes opgaven at undgå, at demonstrationer, bannere m.m. kan ses på ruten af den kinesiske formand. Dette gøres ved at køre alternative ruter, også udover de allerede planlagte. Det er ligeledes opgaven at kunne ankomme til Hotellet ved indgangen mod vandet....”

Demonstrationer må ikke kunne ses. Det er den korte oversættelse.3.2.2 Politiets ageren på gaden
Side 253.
“I et tilfælde udstak KSN ordre om, at en person, som havde taget opstilling på ruten mod Avedøreværket med et flag, der på lydfilen beskrives som ”lillebitte” skulle fjernes fra ruten eller skærmes. Alternative ruter blev også overvejet i den forbindelse. I et andet tilfælde blev to personer, som havde taget opstilling ved Rigsdagsgården iført bluser med tibetansk flag tilbageholdt. Ved Amalienborg blev tre personer iført gule T-shirts ført bort fra pladsen, uden at det fremgår, at det skulle skyldes et generelt forbud mod at demonstrere på Amalienborg Slotsplads.
Der er ikke i nogen del af radiokommunikationen indikation af, at der blev foretaget sikkerhedsmæssige overvejelser i forbindelse med beslutningerne overfor demonstrationer og graffiti, hverken på gaden eller i KSN.”

Side 254.
3.2.2.1 Briefinger på dagen
Her er der mange af de samme forklaringer om, at demonstranter ikke måtte ses:
“Politikommissær og næstkommanderende i delingen og gruppefører for G61-33 Kristian Rohdin......Det er en generel beslutning/regel, at ingen må demonstrere på Amalienborg Slotsplads. Gule T-shirts var “en torn i øjet” på den kinesiske statsmand, og de fik besked på at fjerne dem, som var i opposition til Kina.”

“Gruppefører for Golf 61-32 Martin Andersen har forklaret, at han ikke er blevet briefet om, at demonstrationer gerne måtte være synlige for kortegen. De fik at vide, at Tibetsympatisører og Falun Gongudøvere ikke måtte være synlige for den kinesiske kortege i løbet af dagen. Han kan dog ikke huske, om han fik det at vide i forbindelse med en forudgående briefing, eller om det var noget, som de fik besked på i løbet af dagen.

Politiassistent og gruppefører for G61-34 Thomas Houtved har forklaret, at det blev befalet, at den kinesiske kortege ikke måtte kunne se tibetanske demonstranter. Han husker ikke, hvem der gav instruksen.

Politiassistent og gruppefører for G61-34 Mette Kjeldmark Hansen har forklaret, at der var noget med, at demonstranter skulle stå et bestemt sted på Amalienborg Slotsplads. Såfremt personer, der opholdt sig på slotspladsen, tog flag op, skulle de anvises til Amaliehaven. Hun mener, at der var et forbud mod demonstrationer på slotspladsen. Hun husker ikke, hvornår hun fik det at vide.

Flere af de menige politifolk, herunder politibetjent Kristian Pedersen, politiassistent Jon Dannerfjord, politiassistenterne Rasmus Adiei Schärfe, Casper Holst og Martin Rump, politiassistenterne Tina Overgaard Jønsson og Kenan Özogjj, politibetjent Mohamed El Koubee og politiassistenterne Kasper Andresen, Thomas Thisted Madsen, Kenan Özogul og Kasper Lidegaard, har - i forskellige detaljegrader - forklaret, at de blev instrueret om, at den kinesiske formand ikke måtte se Falun Gong demonstranter, gule T-shirts, tibetanske flag og bannere mv....”

Side 255:
“Indsatsleder for politiaktion 07-06, Christiansborg, politikommissær Johnny Kjeld Pedersen har for Den Uafhængige Politiklagemyndighed forklaret, at han ikke briefede om håndteringen af pro-tibetanere, demonstranter og personer i gule T-shirts med bannere og lignende. De talte om den politiske situation, og han briefede om, at der som sædvanligt ikke måtte demonstreres i Rigsdagsgården. Han har ikke specifikt sagt, at Tibetfolk og Falun Gong skulle bortvises. Han har sagt, at den kinesiske VIP helst ikke skulle se den slags folk, eller noget lignende.”


3.2.2.2 De enkelte episoder

Side 257:
“Avedøreværket den 5. juni 2013
...
Af lydfil vedrørende politiets radiokommunikation k. 15.02 ff. fremgår, at der var direkte kontakt mellem G61-32 og KSN om Jens Christian Nielsen, der nu havde taget opstilling i rundkørslen. Videre fremgår følgende udmelding fra KSN og Mike Limas, vicepolitikommissær ThomasTarpgaards, svar til KSN og ordre til Mike 3 eller 4:

”KSN: ... til orientering for ”Miker’ne”. Oppe i rundkørslen, hvor I lander lige om et øjeblik altså Avedøre Havnevej/lndustriholmen - der skulle stå en enkelt mand med et lille bitte flag, og ham kan Golf 61-32 ikke nå tilbage og fjerne- til orientering. Slut.

Mike Lima: KSN KSN, det er modtaget. Og hvis han står der oppe og skal pakkes ind, så bliver det ikke Mike 1 eller 2. Det bliver 3 eller 4, der pakker ham ind. Mike Lima.

KSN: Og Mike Lima. Det er modtaget som det bliver 3 eller 4 der pakker ham ind om nødvendigt. Slut.

Mike Lima: Mike 3 eller 4 - står der en mand og vifter med et flag, så dæk for ham. Mike Lima.” “


G61-32 er den gruppe politifolk der kørte i den blå hollændervogn der bad mig gå til Vestporten for at demonstrere der. I gruppen var disse personer:
Gruppefører, politiassistent Martin Andersen
Politiassistent Allan Vaikki
Politiassistent Jacob Haugaard Færch, det var ham som talte med mig.
Politiassistent Jacob Andkiær Koch-Bjørnager


Side 260:
“Indsatsleder for politiaktion 01-01, Demo/Bevogtningsreserve, vicepolitikommissær Bjarke Alberts, Københavns Politi, har forklaret, at det var hans gruppe med Martin Andersen som gruppefører, som var involveret i episoden. Han selv kørte rundt inde i Indre By, da han blev kaldt op af KSN og bedt om at sende en gruppe ud til “værket”. KSN sagde, at gruppen skulle underlægges KSN direkte. Han sendte Martin Andersens gruppe, mens han selv blev inde i København med sin egen gruppe. Der opstod noget forvirring under forløbet om, hvortil personen skulle henvises ved Avedøre-værket. Efterfølgende sagde Martin Andersen til ham, at personalet i Martins gruppe var frustrerede. De havde haft en opfattelse af, at de fik en opgave med at sørge for, at aktivisten ikke var synlig for kineserne....”

Så G61-32 vidste godt det de gjorde var forkert men de gjorde ikke noget ved det - flot!


Nederst side 260:
“Konsulent KF 0784, PET, politiassistent og radiooperatør i KSN, politiassistent Mikkel Bølch Olsen, politiassistent Martin Andersen, politiassistent Franz Frandsen, politiassistent Dennis Overgaard Nielsen, politiassistent Jacob Andkiær Koch-Bjørnager og flere andre har forklaret, at det var deres opfattelse, at Jens Christian Nielsen ikke måtte være synlig for kortegen, og at han ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko...”

Side 261f:
Rigsdagsgården 6. juni 2013
Side 264:
“Politiassistent og del af G61-32 Tina Overgaard Jønsson...Lærke råbte også et eller andet, som sandsynligvis omhandlede Tibet. Det fik den ene PET-vagt til at råbe om, at de skulle få kvinderne ud fra Rigsdagsgården. Umiddelbart efter førte hun Lærke ud fra Rigsdagsgården. Det var ikke, fordi Lærke gjorde modstand. Hun var ikke en sikkerhedsrisiko. Hun blev ført ud fra Rigsdagsgården, fordi hun viste sin T-shirt.”

Det siger ligesom det hele.
Men der er mere der tyder på det samme:


“Indsatsleder for politiaktion 07-06, Christiansborg, politikommissær Johnny Kjeld Pedersen har forklaret, at kollegaen Erik Kjeld Krogsgaard kom over og spurgte ham, om det var OK, at han bortviste kvinden fra Rigsdagsgården, hvortil han svarede, at hun jo ikke havde gjort noget, som hun ikke måtte, og derfor kunne de ikke bortvise hende.
Erik gik retur til kvinden med den besked. Han sagde til PET, at den eller de pågældende kvinder stod stille og roligt blandt de andre, og at han derfor ikke havde noget grundlag at anholde på. Han sagde også til PET, at hvis de ville have vedkommende anholdt, kunne de selv gøre det. En dansk kvinde, som havde en Tibettrøje inde under sin åbne jakke, var gået ud på kørebanen, og den ene af PETfolkene gik ud på kørebanen og førte kvinden tilbage til fortovet.”

Side 265:
“Vedrørende den anden episode, hvor Lærke Arvidsen og Jennifer Luna Pedersen blev bortvist fra Rigsdagsgården, lægger kommissionen til grund, at det skete på grund af deres T-shirts med symboler og på foranledning af konsulent KF 0765, PET.”

Andre episoder ved Christiansborg Slotsplads og i Rigsdagsgården

“Indsatsleder for politiaktion 07-06, Christiansborg, politikommissær Johnny Kjeld Pedersen har forklaret,...PET medarbejderne i Rigsdagsgården var meget OBS på personer med Tibetflag og gule T-shirts.

Xuezhen Bao har forklaret, at hun iført gul T-shirt stod sammen med cirka 6-7 Falun Gong-udøvere på slotspladsen, men blev henvist til hjørnet ved Thorvaldsens Museum. Hun gik dog til Marmorbroen på bagsiden af Christiansborg sammen med to svenske Falun Gong-udøvere, der stod med et banner, hvor der stod ”Falun Dafa” på. To betjente sagde til hende, at hun ikke måtte stå der med det tøj, hun havde på. Hun og svenskerne blev vist bort fra stedet. Ved Thorvaldsens Museum var de andre blevet snydt, idet Yu Zhengsheng allerede var kommet ind på Christiansborg.

Politiassistent og gruppefører for G61-34 Thomas Houtved har forklaret, at det blev befalet, at nogle personer, som stod ved Christiansborg, skulle flyttes fra det sted, hvor de var truffet, og hen til et andet hjørne cirka 50 meter væk, sådan at de ikke kunne ses, når kortegen ankom til Christiansborg.

Politibetjent og del af G61-34 Mohamed El Koubee har forklaret, at der ved krydset Frederiksholms Kanal-Marmorbroen stod en ældre kvinde i gul trøje og med et lille banner. Gruppeføreren bad ham og en kollega om at tage kontakt til hende og få hende væk, og det gjorde de, men kvinden svarede, at hun havde ret til at stå på stedet, og han svarede, at det var godt svaret. De gjorde ikke mere ved kvinden.”

Hvorfor er PET folk så optagede af at skjule demonstranter? Der virker som om deres julebonus afhænger af det.

Amalienborg Slotsplads den 6. juni 2013
Side 270:
“Politiassistent og del af G61-34 Kasper Andresen.....Han husker dog ikke at have fået en specifik ordre om, at lige præcis de skulle væk, mens resten kunne blive. Ingen af de tilstedeværende udgjorde nogen form for sikkerheds- eller færdselsmæssig risiko.”
“Politiassistent og del af G61-33 Peder Diget Thomsen...Det var kun dem med gule T-shirts, der skulle væk. Der blev ikke givet nogen begrundelse for, hvorfor personerne skulle væk. Han og Kasper Andresen spurgte over radioen, om det kunne være rigtigt, at personerne, som var meget gamle og fuldstændig rolige, skulle fjernes, men de fik aldrig et klart svar på hvorfor.”

Side 271:
“Politiassistent og del af G61-33 Lise Frimann har forklaret, at ordren lød på, at perso-nerne skulle føres væk, fordi de forstyrrede den offentlige orden. Hun syntes, at det ”stank” af politiske hensyn og hensyn til international økonomi, og var derfor meget træt af opgaven, I situationen adlød hun naturligvis ordrer, men så tog hun diskussionen efterfølgende. Hun vurderede ikke, at de pågældende demonstranter udgjorde en sikkerhedsmæssig risiko. Dem, der råbte, udgjorde muligvis en ordensmæssig risiko.

Politikommissær og gruppefører for G61-33 Kristian Rohdin og politibetjent og del af G61-34 David Tange har forklaret, at de var med til at flytte nogle demonstranter væk fra Amalienborg Slotsplads til det anviste sted på Toldbodgade, hvorfra de godt kunne se ind på slotspladsen. De havde overvejelser om, hvordan de kunne bortvise de personer, mens andre almindelige turister kunne få lov til at blive. En eller anden kollega ringede til KSN, hvor han fik at vide, at man ikke må demonstrere på Amalienborg Slotsplads, og at personerne derfor kunne henvises til et alternativt demonstrationssted. De udgjorde ikke en sikkerhedsrisiko, og de var ikke i vejen for kortegen.

Politiassistent og del af G61-34 Michael Schou Haugaard Paulick har forklaret, at han stod sammen med en kollega på stykket mellem slotspladsen og Toldbodgade, hvor de ti personer blev ført hen. Kort tid efter fik han besked vist via sin gruppefører på, at de skulle føres længere væk. De skulle føres ned til Toldbodgade og rundt om hjørnet, således at de ikke var synlige fra slotspladsen. De fik ikke på daværende tidspunkt at vide hvorfor, men ved den efterfølgende debriefing stillede blandt andre han spørgsmålstegn ved det, for de stod stille og roligt på slotspladsen. Delingsføreren oplyste, at der var et generelt demonstrationsforbud på slotspladsen. Der var instrueret om, at pro-tibetanere, demonstranter, personer i gule T-shirts (Falun Gong), og personer med bannere eller tibetanske flag ikke måtte være synlige for kortegen med den kinesiske VIP. Han er ret sikker på, at det var Mette Kjeldmark Hansen, der var hans gruppefører.

Politiassistent og del af G61-31 Casper Holst har forklaret, ....Han og kollegaen Paulick var enige om, at det ikke kunne være dem, hun talte til, for de stod med nogle meget fredelige borgere. Da de derfor ikke foretog sig noget, kom det kort efter fra Mette Kjeldmark Hansen, og nu i et meget hårdt toneleje, at de skulle få dem væk.”

Mette kjeldmark Hansen hader åbenbart demonstranter.Side 277:
3.2.2.3 Kommissionens vurdering
Hele afsnittet er værd at læse.

“Efter forklaringer fra indsatsleder, vicepolitikommissær Thomas Tarpgaard og en række politifolk i hans aktion kan det lægges til grund, at vicepolitikommissær Thomas Tarpgaard på dagen briefede sine medarbejdere i politiaktion 08-01, Eskorte, i henhold til den taktiske befaling for politiaktionen, der som den eneste indeholdt oplysning om, at det var opgaven at undgå, at demonstrationer, bannere mm. kunne ses på ruten.

Der er ikke grundlag for at antage, at andre indsatsledere briefede om de kinesiske bekymringer og om, at det skulle hindres, at demonstrationer var synlige.

På baggrund af lydfiler, videooptagelser, udskrifter af POLDOK og forklaringer afgivet for Den Uafhængige Politiklagemyndighed og kommissionen kan det lægges til grund, at der blandt involverede politifolk var en særlig opmærksomhed på personer med tibetanske flag og gule T-shirts. Det kan endvidere lægges til grund, at Københavns Politi henviste Jens Christian Nielsen til at tage opstilling ved Vestporten, der af vicepolitikommissær Jens Per Yndgaard var forhåndsudpeget som demon-strationssted, og som lå cirka 500 meter fra hovedindgangen. Kommissionen kan dog ikke afvise, at anvisningen af demonstrationssted var nødvendiggjort af saglige hensyn.

Det kan yderligere lægges til grund, at Københavns Politi forhindrede Jens Christian Nielsen i at fremvise sit tibetanske flag for den kinesiske delegation ved at skærme ham med en politimotorcykel i rundkørslen ved Avedøre Havnevej uden at der var risiko for sikkerhed mv.

Videre kan det lægges til grund, at Københavns Politi i Rigsdagsgården hindrede Lærke Arvidsen og Jennifer Luna Pedersen i at fremvise tibetanske flag for den kinesiske delegation, og at yderligere et antal personer, herunder Xuezhen Bo og Lingnan Wu i området i og omkring Amalienborg blev forhindret i at vise deres gule trøje, flag mv. til den kinesiske delegation, idet de blev ført til Toldbodgade, hvorfra de kun vanskeligt kunne ses. Yderligere kan det lægges til grund, at Københavns Politi bortviste syv personer på Amalienborg Slotsplads, og at tilstedeværende politifolk i den forbindelse bad kolleger køre kortegen i en sløjfe, så man kunne nå at få demonstranterne væk fra området. Endvidere hindrede politiet en person på Amalienborg Slotsplads i at vise sin gule trøje eller banner og fratog derudover – om end kortvarigt – en bagsædepassa-ger i en bil et tibetansk flag.

Der foreligger ikke en skriftlig instruks om, at det aldrig er tilladt at demonstrere på Amalienborg Slotsplads og i Rigsdagsgården, og det fremgår ikke af radiooptagelser eller anden dokumentation, at indgrebene konkret var begrundet hermed. Hertil kommer, at det efter forklaringer fra flere først blev meldt ud efterfølgende, at det-te skulle være grunden til indgrebene. Oplysningen om, at årsagen til bortvisningen var, at det aldrig er tilladt at demonstrere på Amalienborg Slotsplads og Rigsdagsgår-den, kan derfor ikke lægges til grund.

Der er redegjort for ordregivningen ovenfor under omtalen af de enkelte episoder.

Det kan herefter lægges til grund, at udpegning af demonstrationsstedet ved Vest-porten blev foretaget af vicepolitikommissær Jens Per Yndgaard efter en afvejning af hensyn til Avedøreværkets drift og politimæssige hensyn, og at ordre til at flytte Jens Christian Nielsen til det på forhånd udpegede demonstrationssted ved Aved-øreværket blev givet af KSN. Det kan videre lægges til grund, at Københavns Politi forhindrede Jens Christian Nielsen i at være synlig for den kinesiske kortege ved at ”pakke ham ind” i rundkørslen ved Avedøreværket, og at der blev givet ordre herom af vicepolitikommissær Thomas Tarpgaard. Ordren blev godkendt af KSN, der var under ledelse af operationel leder, KSNleder, vicepolitiinspektør Kim Lykke østergaard. Det kan videre lægges til grund, at vicepolitikommissær Thomas Tarpgaard videregav ordren. Kommissionen har ikke grundlag for at antage, at vicepolitiinspektør Kim Lykke østergaard var bekendt med, at vicepolitikommissær Thomas Tarpgaards ordre ikke var begrundet i sikkerhedshensyn. Det har ikke været muligt for kommissionen nærmere at fastlægge, hvem der gav ordre i de øvrige situationer.

Det kan endvidere lægges til grund, at bortvisningerne, skærmningen og fratagelsen af flag generelt ikke skete på baggrund af en vurdering af, at personerne udgjorde en sikkerhedsrisiko, hvorved bemærkes, at der ikke i det foreliggende materiale er grundlag for at antage, at det var tilfældet, at de udgjorde en sikkerhedsrisiko.

Om vicepolitiinspektør Kim Lykke østergaards overordnede i Københavns Politi, ledelsen i PET, ministre og ansatte i Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Rigs-politiet henvises til afsnit 3.2.3.2.”3.2.3 Planlægningen af den kinesiske formand for CPPCC Yu Zhengshengs officielle besøg i Danmark den 4.-7. juni 2013

3.2.3.1 Mødeaktiviteter mv. under planlægningen af det officielle kinesiske besøg

Side 287: Intern evaluering i Københavns Politi og PET Side 288:
“Politibetjent og del af G61-34 Mohamed El Koubee har forklaret, at Bjarke Alberts under debriefingen udtalte, at instrukserne om håndteringen af demonstranter mv. var noget, som han selv havde fået oppefra. Han mener, at Bjarke Alberts sagde, at det var blevet kommunikeret fra PET og Udenrigsministeriet.

Indsatsleder for politiaktion 01-01, Demo/Bevogtningsreserve, politiassistent Mark Larsen, der var delingsfører for Delta 61-31, har forklaret, at han ikke husker debriefingen, men kan bekræfte, at der efterfølgende var blevet talt omkring episoden ved Avedøreværket, hvor nogen havde undret sit over den løsning, der blev valgt.”

Samme side. Her knækker filmen vist totalt for Kim Lykke østergård:
“Københavns Politi afholdt debriefing af indsatslederne den 11. juni 2013. Vicepolitiinspektør Kim Lykke østergaard godkendte samme dag et referat, hvori det konkluderedes:

”Generelt set en vellykket operation med stort engagement og fleksibel indsats efter situationen.””

Vellykket, hvis man synes om diktaturer, eller?

Lige under, på side 289:
“I det godkendte referat var følgende passus fra et tidligere fremsendt udkast til referat udeladt:

”Fra Thorvaldsens. Der har været uklarhed blandt kollegaerne om demonstran-
terne skulle fratages retten til at demonstrere. Kim østergaard/Bjarke Alberts
tager selv kontakt til de involverede kollegaer.”

Ved fremsendelsen af det rettede udkast anførte vicepolitiinspektør Kim Lykke østergaard (KLø) til OPAs sagsbehandler:

”Har rettet lidt i det med lidt detaljefis så ingen bliver unødig stødt på manchet-
terne”under en operation hvor det udelukkende er minimale småting der må-
ske kunne læres af.” “

KLø forsøger at skjule utilfredsheden blandt kollegerne!

Side 321:
3.2.4.8 Kommissionens vurdering
“På baggrund af det i afsnit 3.2.4.1 – 3.2.4.7 anførte er det kommissionens vurdering, at følgende kan lægges til grund:

Svaret på spørgsmålene 895 og 956 samt samrådsspørgsmål BI-BL var til dels urig-tigt, idet det oplystes, at afskærmningen af Jens Christian Nielsen ved Avedøreværket skyldtes sikkerhedsmæssige hensyn, og at den omstændighed, at han var i be-siddelse af et flag, ikke havde betydning for politiets vurdering. Det var endvidere urigtigt, når det oplystes, at strategien ikke havde til formål at skærme den kinesiske delegation mod synet af demonstranter, jf. afsnit 3.2.4.3.

Justitsministerens redegørelse af 27. marts 2015 indeholdt en korrektion til talepapiret til brug for samrådsspørgsmål BI-BL, men korrigerede ikke vedrørende de urigtige oplysninger om, at afskærmningen ved Avedøreværket skyldtes sikkerhedsmæssige hensyn, og at strategien ikke havde til formål at skærme mod synet af demonstranter. Redegørelsen af 27. marts 2015 byggede derfor på en præmis om, at der ikke internt var en instruks i Københavns Politi om at sikre, at den kinesiske delegation blev skærmet mod synet af demonstranter. Det var der imidlertid i 2013 for så vidt angik taktisk befaling for politiaktion 08-01, Eskorte, der var til stede ved Avedøre-værket, jf. afsnit 3.2.4.5.”


De sidste betragtninger
Efter at have læst bind 1 virker det som om politifolk er let manipulérbare. De kan let overtales til at bryde loven. De er ude af stand til at stoppe op og resonere bare en lille smule over hvad de bliver sat til før skaden er sket. Når det en sjælden gang lykkedes politifolk at indse det de gjorde var imod loven, så har det ingen videre konsekvens. Der bliver ikke fulgt op. Adfærd og tankegang bliver ikke ændret. Det er derfor Politiet bliver ved som de gør. Derudover har ingen politifolk udtalt sig før de blev afhørt af DUP da Tibetkommissionen gik igang. DUP blev pålagt at undersøge sagen efter at have afvist alle vores oprindelige anklager. Politiet opfører sig som en bande hvor ingen sladrer om andre.
Politiet burde være det gode eksempel mht. lov, orden og moral for alle os andre men er det stik modsatte.

Danmarks udøvende magt er bundrådden. Dette gælder også PET, hvor det virker som om de enkelte ansatte nøjagtigt ved hvad de gør, men at PET internt ikke har styr på hvad de ansatte ligger og roder med. Derved kan de ansatte KF xxxx gøre hvad de har lyst til uden nogensinde at blive stillet til ansvar.
Det virker som om PET agenterne havde en slags særlig bonusordning der afhang af handelen på 20 milliarder kroner. Det ville forklare det konstante pres fra PETs side. Det lugter af vennetjenester og korruption.

Tilbage står spørgsmålet: Hvorfor videregav UM kinesernes bekymringer igen og igen og hvem i Thorning-regeringen besluttede dette skulle ske? Der er et politisk ansvar som endnu ikke er blevet placeret. Een ting kan jeg dog se, det er at Justitsministeriet, særligt under Morten Bødskov, gjorde alt for ikke at tage stilling til de billed- og video-beviser som blev sendt til Justitsministeriet og som der blev skrevet om i medierne. Justitsministeriet nøjes med Politiets forklaring og sammenholdt den, alt for sent, med virkeligheden.